Algemene voorwaarden

Mind in Development

Algemene voorwaarden Mind in Development betreffende te leveren diensten

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mind in Development partij is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mind in Development schriftelijk zijn aanvaard.
Onder Mind in Development wordt tevens verstaan de onder Mind in Development vallende bedrijven.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Mind in Development.
De verplichtingen van Mind in Development gaan nooit verder dan datgene dat door Mind in Development schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Mind in Development zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod, tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Mind in Development gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Mind in Development mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Mind in Development de aanvaarding van het aanbod, beiden schriftelijk ondertekend hebben of bevestigd hebben per e-mail.

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal Mind in Development steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mind in Development verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Mind in Development bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Het is de opdrachtgever verboden drugs of alcohol voor of tijdens een opdracht te gebruiken. Mocht Mind in Development constateren dat de opdrachtgever zich daar niet aan gehouden heeft, kan Mind in Development de opdracht afbreken zonder recht op retour van het bedrag wat voor de opdracht is betaald.

Artikel 5 Uitvoering

Mind in Development neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
Mind in Development werkt niet op basis van resultaat.
De vergoeding voor het werk van Mind in Development is voor de uren die Mind in Development haar opdrachtgever biedt. De duur van een opdracht kan variëren. In sommigen gevallen duurt een opdracht langer. Is dit het geval en zijn hier vooraf geen afspraken over gemaakt, dan zal Mind in Development geen extra kosten in rekening brengen.
Er is geen recht op retour of korting wanneer de opdracht eerder kan worden afgerond.

Mind in Development zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Mind in Development toegevoegde waarde heeft voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien, en voor zover, een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mind in Development het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

Meerwerk zal door Mind in Development in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend of per e-mail is bevestigd.

Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Mind in Development.

De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van Mind in Development een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is Mind in Development bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

  • Betaling door de opdrachtgever dient in basis contant, of per betaalverzoek, te geschieden aan het eind van iedere overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
  • Wanneer is overeengekomen dat per factuur betaald kan worden, dan dient dit binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, zonder korting of verrekening door overschrijving, naar een door Mind in Development aan te wijzen bankrekening. Dit bankrekeningnummer staat op de factuur vermeld.
  • Wanneer is overeengekomen dat (een deel van) de vergoeding vooraf moet worden betaald dan dient het overeengekomen bedrag voor aanvang van de uitvoering van de opdracht betaald te zijn. Is dit niet het geval dan vervalt de verplichting tot uitvoering van de opdracht per direct. De opdrachtgever dient 100% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
    Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Mind in Development bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke incassokosten, de eventuele gerechtelijke kosten en een vergoeding van de extra kosten voor Mind in Development met een minimum van 15% van de opdrachtsom.
  • Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Mind in Development dan kan de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen geven en dit bezwaar binnen deze termijn schriftelijk motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
  • Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Mind in Development ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mind in Development opgeschort. In dat geval is Mind in Development verplicht de dienst te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Met overmacht worden gelijkgesteld die onvoorziene omstandigheden, met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Mind in Development zich bij de uitvoering van de overeenkomst normaal gesproken bedient of pleegt te bedienen, en welke bij uitval van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, zodanig dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mind in Development kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- , verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van naasten, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Mind in Development bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Mind in Development beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijk van Mind in Development wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 0,5 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van Mind in Development wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Mind in Development onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, en stelt daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. Mind in Development blijft ook na die termijn toerekenbaar indien zij in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Mind in Development is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Mind in Development, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 11 genoemde aansprakelijkheid rust op Mind in Development geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Mind in Development niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

Mind in Development behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Mind in Development kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Mind in Development de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk tot 7 dagen voor de opdracht indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alleen wanneer aan deze voorwaarde is voldaan zal terugbetaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst kunnen plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling of vergoeding overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen tussen Mind in Development en de opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze vereenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Arnhem.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16 Vrijwaring

De opdrachtgever zal Mind in Development vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de toepassing, en/of het gebruik, van door de opdrachtgever verstrekte informatie en/of materialen resulteert in een inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom.

Artikel 17 Slotbepaling

Mind in Development is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind in Development.